Bilimsel Çalışmalar

 

Müzik Teorisi (Armoni ve Kontrpuan) I.Sınıf, YAYKUR Açık Yükseköğretim Dairesi Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü , Ders Kitabı Ankara, l976. (Prof.Eduard Zuckmayer’in notlarından yararlanarak N.Cangal’la birlikte.)

Müzik Teorisi (Armoni ve Kontrpuan) III. Sınıf,  YAYKUR Açık Yükseköğretim Kurumu Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü Ders Kitabı, Ankara,1977. (Prof. E.Zuckmayer’in notlarından yararlanarak N.Cangal’la birlikte.)

Türk Halk Müziğine Dayalı Solfej Metodu I. Sınıf (Solfeje Başlangıç), G.E.E.Müzik Bölümü Asistanlık Bitirme Çalışması, Ankara, l978.

Okul Şarkılarına Piyanoda Eşlik Çalışmaları, G.E.E.Müzik Bölümü Ders Notu, Ankara, l977. (N.Cangal’la birlikte.)

Müzik Biçimlerinin Temel Öğeleri, D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ders Notu, İzmir, l982-l983.

Müzik Yazımı (Nota Yazıları), D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ders Notu, İzmir, l983.

Piyanoda Eşlik , D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ders Notu, İzmir, l984.

Müziğin Fiziksel Temelleri: Selen Fiziği, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ders Notu, İzmir, l984.

Kontrıpuan (Contrepoint), Dr.J.MERKEL’in Kontrapunkt kitabından C. M. ALTAR tarafından yapılmış çevirinin  (Mf.V., Devlet Matbaası, İst., l930) sadeleştirmesi. (E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Yatay Çokseslendirme dersi yardımcı ders notu olarak) İzmir, 1983

Geleneksel Türk Sanat Musikisinde Perde Dizgeleri, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, l989, İzmir.

Polifonik Koro için 10 Parça, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2010 

Camdaki Damlalar Piyano Parçaları I. baskı  Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2015 – Genişletilmiş II. baskı Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2019

Nota Yazım Kuralları ve Türk Müziğinde Nota Yazımı, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2019

BİLDİRİLERİ

İçanadolu Bölgesi Halk Musikisi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, 22-28 Haziran l98l , Bursa

Amaç, İçerik ve Uygulanış Biçimleri Açısından Müzik Eğitimi Bölümleri Ders Programları,  D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi I. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, 7-9 Mayıs l984, İzmir

Türk Musikisinde Uluslararası Nota Yazısının Kullanılışı ve Karşılaşılan Sorunlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü VI. Millî Türkoloji Kongresi, 24-29 Eylül l984, İstanbul

Müzik Yazılarının İşlevleri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi I. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 24-30 Kasım l986, İstanbul

Saygun’un Eserleri (Besteleri, Kitapları, Makaleleri) , Kültür ve Turizm Bakanlığı / İzmir Merkez İlçe Belediye Başkanlığı / İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü Ahmed Adnan Saygun Semineri, 7-8 Ocak l987, İzmir

Müzik Eğitiminde “Amaç-Araç” Kargaşası, Kültür ve Turizm Bakanlığı I. Müzik Kongresi, l4-l8 Haziran l988, Ankara

Müzik Eğitiminde Ölçü Gruplamaları ve Tanımlamalarına Yeni Bir Bakış, 8.Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül 2009, Samsun

Mahmut Ragıp GAZİMİHAL, Müzed 2009 Müzik Eğitimine Hizmet Ödülleri, 19 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara

MAKALELER

“Bir Konserin Ardından” Filarmoni Aylık Müzik Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 89, ss. 16-17. (Ankara, l974.)

“Kuruluşundan Buyana İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü İlişkileri” Kuruluşunun Onuncu Yılında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, l0. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir Filarmoni Derneğince yapılan özel yayın. ss. 81-82

“Arabesk Müziğin Oluşum ve Yayılımında Sansür’ün Etkisi” , TEMMUZ Aylık Düşün, Sanat, Politika, Yorum Dergisi, Aralık l987, Sayı: l2, ss. 26-27

YAYIN İNCELEME, ELEŞTİRME VE TANITMAYA YÖNELİK YAZILAR

Baghdad Observer Gazetesi’ nde yayınlanmış olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğününü yazılı emirleri uyarınca incelemekle görevlendirildiği “Turkish and Arabic music tunes” başlıklı yazı hakkındaki inceleme raporu (Öğ.Gör.Y. YALDIZ’la birlikte.)

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Musiki Bölümü Başkanlığının görevlendirmesi sonucu, Müzikle ilgili çeşitli kitap ve tezler hakkında yazdığı l5 adet tanıtma yazısı.

 

BAŞKALARINCA HAZIRLANMIŞ ESERLERDEKİ KATKILARI

Ahmet SAY tarafından hazırlanıp yayınlanan  Müzik Ansiklopedisi’nin 3. Cilt,  890-946 sayfaları arasında yer alan 58 sayfalık “müzik yazıları” maddesi, madde başında da açıklandığı üzere Adnan Atalay tarafından yazılmıştır.

Nurhan CANGAL’ın , l976-l977 yıllarında Adnan Atalay ile birlikte hazırlayıp yayınladıkları kitaplardan yararlanarak (aynı kitapların yeni bir baskısı niteliğinde) yayınladığı Armoni kitabının  (Arkadaş Yayınevi, ANKARA, 1.bas.,1999, 2.bas.,2002) 87 sayfalık l.Bölüm’ü (kitabın önsözünde de belirtildiği üzere) Adnan Atalay tarafından yazılmıştır.